English

Privacy statement

We respect your privacy at all times and therefor will only use your personal data for the purpose which you have them intended to and in agreement with the Data Protection Act and the Telecommunications Act.

1. Company data

Name Company: PacoSako B.V.
Website: http://pacosako.com
Chamber of commerce number: 66725712
Vat-number: 856674187B01

2. E-mail address

a. With collecting your e-mail address voor different reasons then under the agreement, this will not be used for the transferring of unsolicited communications when you have not given permission to do so.

3. Mailing address
We only make use of your mailing address for sending information that you have requested.

4. Phone number
We will not use your phone number for commercial purposes.

5. Remaining personal data
We will only process remaining personal data (by the use of cookies, read-out of peripherals or otherwise) if:

1. The data processing is necessary for:

a. the execution of an agreement made with you;
b. the proper implementation of a public task
c. defending our legitimate interest (unless your interests or fundamental rights and freedoms prevail over the interests), or;

2. you have given consent to the processing in collecting them

We do not keep your data longer than necessary for the processing of the purposes for which it was collected.

6. Special personal data

The collected data will only be used internal and will not be passed on the other organizations

7. Safety transmitting and receiving data

a. We have taken the necessary precautions to minimize the loss, misuse or prevent alteration of information we receive on our site;

8. Safety data storage

Safety criteria

a. We take technical and organizational measures to prevent data loss or unlawful processing (such attacks). We therefore ensure an appropriate level of security and let our website get reviewed periodically.

9. Acces to you personal data

On request we notify our website visitors about their personal data being processed. Possibly, any incorrect data can be improved, edited or removed. If you want to to access this information, or edit your personal data, please contact us at the address below.

10. Contact

If you would like to respond to our Privacy Policy, please contact us:

a. at the following email address: info@pacosako.com

This privacy policy may be changed at any time. We will publish these changes here and if appropriate you will be informed by e-mail.

Nederlands

Verklaring privacybeleid

Privacy policy
Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: PacoSako B.V.
Website: http://pacosako.com
Inschrijfnummer KvK: 66725712
BTW-nummer: 856674187B01
2. E-mailadres

a. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

a. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
8. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria

a. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.
10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info@pacosako.com
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.